Algemene voorwaarden Ronico

Op alle overeenkomsten die de klant met Ronico aangaat, en op alle diensten en/of producten van Ronico die de klant afneemt, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van Ronico. Tulpen.NU is een merknaam van Ronico (hierna: Tulpen.NU).

 1. Definities
 1. Tulpen.NU, gevestigd op Elbaweg 30C, 1607 MP Hem, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 69889619
 2. Klant: de afnemer (klant of partij) handelend voor beroep of bedrijf, die met Tulpen.NU een overeenkomst aangaat;
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden tussen Tulpen.NU en de wederpartij; Persoonsgegevens: alle persoonsgegevens in de zin van EU Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die betrekking hebben op de klant, met inbegrip van betalingsgegevens;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, met inbegrip van toekomstige, bijgewerkte versies daarvan;
 6. Website: de website www.Tulpen.NU of andere website via welke Tulpen.NU haar diensten en/of producten op afstand aanbiedt aan klant.
 1. Toepasselijkheid
  1. Wanneer u via www.Tulpen.NU koopt, gelden uitsluitend de onderhavige Algemene Voorwaarden. Eventueel door u gehanteerde algemene voorwaarden hebben geen gelding
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tulpen.NU en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Tulpen.NU en de klant .
  3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Tulpen.NU vóórdat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Tulpen.NU zijn in te zien en op verzoek van de klant kunnen deze ook zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en vóórdat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal vóórdat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 2. Het aanbod
  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Tulpen.NU gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Overduidelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Tulpen.NU niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  4. Contracteren met Tulpen.NU geschiedt uitsluitend op afstand. Tussen Tulpen.NU en klant komt een overeenkomst tot stand via de website op het moment dat de klant een bestelling plaatst, of kenbaar maakt een aanbieding of offerte van Tulpen.NU te accepteren.
  5. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de klant:
   1. woonachtig zijn in Nederland (maar NIET op een van de Waddeneilanden);
   2. of woonachtig zijn in Duitsland, Engeland, België of Frankrijk;
 3. De overeenkomst
  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tulpen.NU zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Tulpen.NU is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 4. De prijs
  1. Alle vermelding van prijzen zijn inclusief BTW.
  2. Alle bedragen worden in euro’s weergegeven, tenzij uitdrukkelijk vermeld in andere valuta.
  3. Tulpen.NU behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen.
  4. De klant is per overeenkomst de overeengekomen prijs verschuldigd op het overeengekomen moment.
  5. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 5. Betaling
  1. De prijs voor uw aankoop dient volledig te zijn betaald voordat uw bestelling aan de door u geïdentificeerde persoon worden gestuurd door www.Tulpen.NU. U kunt betalen op de wijzen die zijn aangegeven op de website.
  2. De prijs voor uw bestelling komt overeen met de prijs die wordt vermeld op de kooppagina van www.Tulpen.NU.
  3. Zodra de betaling binnen is bij www.Tulpen.NU zal uw bestelling onmiddellijk worden verpakt en verzonden tenzij u een latere afleverdatum hebt gekozen. Uw bloemen/planten zullen dan even voor de betreffende verzending worden verpakt. Aflevering van uw bestelling zal plaatsvinden door DHL op het door u aangegeven adres. Aflevering van uw bestelling zal in de regel op tijd geschieden. Www.Tulpen.NU aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor een eventueel latere bezorging.
  4. Indien de door uw gekozen producten niet meer leverbaar zijn, zal www.Tulpen.NU de betreffende soort of kleur niet meer tonen. Als een bestelde kleur niet beschikbaar is (lees: bloemrot of andere vers problemen) zal www.Tulpen.NU een vervangende kleur opsturen. Voor de betaling kan klant uitsluitend gebruik maken van de door Tulpen.NU op de website aangeboden betalingsmogelijkheden.
  5. Verkoop via internet geschiedt bij wijze van vooruitbetaling via de bank of iDeal. Betaling vindt in dat geval direct plaats bij bestelling.
 6. Verplichtingen klant
  1. Bij het aangaan van een overeenkomst is de klant verplicht om zijn of haar persoonsgegevens correct en naar waarheid op te geven aan Tulpen.NU en/of een partij die Tulpen.NU inschakelt ter uitvoering van de overeenkomst. De klant dient de opgegeven persoonsgegevens te controleren alvorens het aangaan van de overeenkomst te bevestigen. Voor adreswijzigingen, zie lid 17b.
 7. Ontbinding
  1. Indien de klant zijn verplichtingen onder een overeenkomst (bijvoorbeeld de betalingsverplichting) niet nakomt, dan is Tulpen.NU gerechtigd om de klant middels een ingebrekestelling de gelegenheid te geven om binnen een door Tulpen.NU gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Indien nakoming alsnog uitblijft, is Tulpen.NU gerechtigd de overeenkomst buiten rechte te ontbinden.
 8. Levering en uitvoering
  1. Tulpen.NU bezorgt overal in Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden.
  2. Levering geschiedt op het bij de bestelling door klant opgegeven adres.
  3. Bezorging is alleen mogelijk op de door Tulpen.NU aangegeven dagen.
  4. De door Tulpen.NU opgegeven leveringstermijnen gelden steeds als streeftermijn en nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  5. De klant is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door hem/haar opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, dan is de klant in gebreke m.b.t. acceptatie. De klant kan de producten niet ophalen bij een afhaalpunt.
  6. Tulpen.NU is gerechtigd om ter uitvoering van een overeenkomst derde partijen in te schakelen.
  7. Het risico van de producten gaat over op de klant op het moment van levering. De klant is verplicht alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om beschadiging of vergankelijkheid van de producten te voorkomen. Na levering van vergankelijke producten, waaronder tulpen, raadt Tulpen.NU de klant aan om maatregelen te nemen waaronder, maar niet beperkt tot:
   1. het zo spoedig in water zetten van bloemen
   2. het gebruik van een schone vaas
   3. het minimaal 2 cm afsnijden van stelen
 9. Vervoer
  1. De wijze van vervoer wordt door Tulpen.NU bepaald, mits het de kwaliteit van onze producten niet benadeelt.
 10. Annulering
  1. Een niet reeds geleverde bestelling kan geannuleerd worden, mits dit tijdig wordt gedaan. De klant dient de bestelling binnen 12 uur voor de verzending vanuit Tulpen.NU te annuleren. De verzending vindt plaats 24 uur voor de geplande levering.
  2. Een reeds geleverde bestelling kan niet geannuleerd worden, ook niet indien de klant geen juiste aflevergegevens heeft gegeven.
 11. Herroepingsrecht en retourneren
  1. Het uitgangspunt is dat bij de aankoop van producten op afstand, de klant, indien handelend als consument, een wettelijk herroepingsrecht toekomt. Het betekent dat de klant gerechtigd is om een overeenkomst zonder opgaaf van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden (“Bedenktijd”). Hiervoor gelden belangrijke uitzonderingen. Het is wettelijk bepaald dat de klant geen herroepingsrecht toekomt bij:
   1. de koop van producten die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen en planten); en
   2. duidelijk volgens de specificaties van de klant vervaardigde producten die niet zijn geprefabriceerd en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant.
  2. Het herroepingsrecht tijdens de bedenktijd geldt dus alleen voor overeenkomsten voor zover die betrekking hebben op eenmalige extra’s (zoals vazen) en waardebonnen, mits deze laatste ongebruikt zijn.
  3. Als het herroepingsrecht van toepassing is, gaat de bedenktijd bij een overeenkomst in op:
   1. de dag waarop klant of een door klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het bestelde product heeft ontvangen; of
   2. de dag waarop klant of een door klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen, indien klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd; of
   3. de dag waarop klant of een door klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.
   4. Tijdens de bedenktijd dient klant zorgvuldig om te gaan met ontvangen producten en bijbehorende verpakkingen. Klant zal producten slechts mogen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij een product wenst te behouden. Indien klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal klant het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 14 dagen na het verlopen van de bedenktijd aan Tulpen.NU retourneren conform de door Tulpen.NU gegeven instructies.
   5. Het uitoefenen van het herroepingsrecht is voor de klant kosteloos, maar de kosten van retournering komen volledig voor rekening van de klant, tenzij Tulpen.NU de klant uitdrukkelijk heeft aangeboden een geleverd product zelf bij de klant op te (doen) halen.
 • Garantie en aansprakelijkheid
  1. Voor zover wettelijk toegestaan is Tulpen.NU niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, inclusief gederfde winst, misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan door een door Tulpen.NU geleverd product.
  2. Tulpen.NU garandeert dat een door haar geleverde product geschikt is voor het doel waarvoor het op grond van de door Tulpen.NU verstrekte informatie bestemd is en zodoende garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
  3. Als onze koeriersdienst niet binnen 3 werkdagen nadat de klant de Track&Trace ontving, geleverd heeft, terwijl de klant wel thuis was, kan de klant Tulpen.NU hiervan verwittigen. Tulpen.NU controleert vervolgens de afleverpogingen van de koerier. In geval er wel afleverpogingen gedaan zijn, heeft de klant geen recht op een nieuw product.
  4. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van een product die is ontstaan gedurende de bedenktijd, als een behandeling van dat product door klant verder is gegaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.
 • Eigendomsvoorbehoud
  • Alle geleverde goederen blijven eigendom van Tulpen.NU totdat deze volledig zijn betaald.
 • Klachtenregeling
  • Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde goederen, dienen direct na constatering en in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per e-mail aan Tulpen.NU te worden gemeld. Hiervoor kan contact worden opgenomen via service@tulpen.nu . Hierbij wordt verzocht om een foto van het product te maken en deze te mailen.
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd (volledig en duidelijk omschreven) worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht op betaling voor desbetreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.
 3. Gebreken bij een deel van het geleverde geeft de klant niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
 4. Tulpen.NU aanvaardt geen andere aansprakelijkheid ten aanzien van de bloemen dan de verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden. Een eventuele aansprakelijkheid zal nimmer hoger zijn dan de prijs van de bloemen die door u is betaald.
 • Toepasselijk recht
  • Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, alsook deze voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.
 • Overige bepalingen
  • Andere algemene voorwaarden dan deze voorwaarden zijn niet van toepassing.
 1. De klant kan het bezorgadres van de levering wijzigen tegen een meerprijs van €9,50 incl. BTW. Een adreswijziging kan uitsluitend doorgevoerd worden als de zending niet reeds door Tulpen.NU is aangeboden aan de koeriersdienst. Een adreswijziging kan per mail doorgevoerd worden via service@tulpen.nu . Doordat het pakket opnieuw verwerkt moet worden via het hoofddepot, kan de levertijd met twee dagen toenemen.
 2. Tulpen.NU behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Voor zover wettelijk vereist, zal klant over wijzigingen vooraf worden geïnformeerd.
 3. Indien door overmacht levering niet plaats kan vinden, dan zal Tulpen.NU dan wel de koeriersdienst, schriftelijk of telefonisch contact opnemen met de klant. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt in ieder geval verstaan:
  1. natuurrampen, zoals overstromingen etc.;
  2. brand;
  3. kwaliteitsveranderingen door verloop van tijd;
  4. stakingen in het vervoer;
  5. plantenziektes;
 • Privacy policy
  • Tulpen.NU houdt zich aan de regels van Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daardoor zullen wij de door uw verstrekte informatie uitsluitend gebruiken voor uitvoering van de koopovereenkomst.
 1. Voor het kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden, zoals (direct) marketing, verwerken wij persoonsgegevens van de klant. Tulpen.NU hanteert een online privacy beleid waarin informatie wordt verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens en de rechten die een klant daarbij heeft.